REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DYSKOTEKA.CO 

§ 1

Wstęp 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Dyskoteka.co. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu Dyskoteka.co. 
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego Dyskoteka.co, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. 

§ 2 

Definicje 

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują; 

Serwis - towarzyski Serwis internetowy Dyskoteka.co znajdujący się w pod adresem internetowym www.dyskoteka.co , a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Bogdana Króla z siedzibą w Libertowie, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników; 

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Bogdan KRÓL, zam: 30-444 Libertów, ul. Zgodna 20, NIP: 679-218-67-90 

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej; 

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku co najmniej 15 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie); 

Abonent - Użytkownik serwisu posiadający bezpłatny abonament roczny; 

Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie; 

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.); 

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;

Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie w układzie www.dyskoteka.co/konto lub odpowiednią domeną partnera (iframe Serwisu) ,gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika; 

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu; 

Pakiet Start - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy bezpłatnie uzyskują na okres jednego roku status abonenta;

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele; 

Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu; 

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie; 

Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika. 

Fotografia pierwotna – fotografia przed zmianą graficzną (jeżeli użytkownik dokonał takiej zmiany). 

Fotografia wtórna – fotografia po przeróbce graficznej za pomocą specjalnego programu, przedstawiająca wizerunek w postaci rysunku (szkic ołówkiem). Użytkownik może zamienić fotografię pierwotną w szkic graficzny, jeżeli chce aby jego zdjęcie było udostępniane tylko za jego zgodą. 

§ 3 

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu. 

1. Właścicielem Serwisu jest Bogdan Król, zam: 30-444 Libertów, ul. Zgodna 20 

2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. 

3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje). 

4. Aktywacja konta w Serwisie jest bezpłatna. 

5. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Załącznika Nr 1 do Regulaminu 

6. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest Bogdan Król, zam: 30-444 Libertów, ul Zgodna 20. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 Regulaminu. 

7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność : 

a) strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies" (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 50 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik. 

§ 4 

Usługi 

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu Stron Użytkowników itp. 

2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, są dostępne dla każdego abonenta, przy czym na oglądanie fotografii pierwotnych umieszczonych przez Użytkowników musi wyrazić każdorazowo zgodę właściciel konta, poprzez pozytywną odpowiedź na prośbę „o udostępnienie zdjęcia bez trybu rysunkowego”. Wysłanie przez właściciela konta innemu Użytkownikowi „prośby o udostępnienie …”, jednoznacznie skutkuje wyrażeniem zgody na oglądanie jego fotografii przez osobę zapraszaną. 

3. Wszystkie dodatkowe odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu 

4. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla wszystkich zalogowanych Użytkowników, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika , po wniesieniu stosownych opłat. 

5. Uzyskanie statusu zalogowanego Użytkownika, dostępne jest dla wszystkich Użytkowników bezpłatnie. 

§ 5 

Uczestnictwo w Serwisie 

1. Serwis Dyskoteka.co został stworzony w celu kojarzenia Użytkowników za pomocą najlepszych rozwiązań, spełniających najwyższe wymagania i potrzeby. Nasi abonenci „Pakiet start” mają możliwość porozumiewania i wyrażania się za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu. 

2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku co najmniej 15 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta i wniesieniem opłaty aktywacyjnej. 

3. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 pkt. 3 powyżej oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail. 

4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy. 

5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: 

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; 

b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: 

i. adres e-mail; 

ii. hasło do Konta; 

iii. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe; 

iv. numer telefonu. 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Bogdana Króla zam: Libertów, ul. Zgodna 20 wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. 

6. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu.

7. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. 

8. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 600 kilobajtów, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu. 

9. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek twarzy Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 18-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku np. 5 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami ) w przypadku zdjęć  większych niż 450x450 px wymóg ten dotyczy również kopii zdjęcia ze skalowanej do tego rozmiaru - niespełnienie tego wymogu spowoduje zablokowanie Strony Użytkownika. 

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika. 

11. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest: 

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych; 

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej; 

c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej; 

d) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.) 

12. Mając na celu zapewnienie anonimowości każdemu użytkownikowi, fotografie wtórne (łącznie ze zdjęciem głównym) mogą być widoczne dla innych użytkowników serwisu jedynie po każdorazowym indywidualnym wyrażeniu zgody innemu użytkownikowi (patrz § 4, ust. 2) 

13. Zdjęcie główne każdego użytkownika może być widoczne dla pozostałych użytkowników w formie zmodyfikowanego wizerunku graficznego (fotografia wtórna) przez specjalny program, dzięki czemu twarz osoby oglądanej nie jest jednoznacznie do zidentyfikowania. Na oglądanie fotografii pierwotnej umieszczonych przez Użytkowników musi wyrazić każdorazowo zgodę właściciel konta, poprzez pozytywną odpowiedź na prośbę: „o udostępnienie zdjęcia bez trybu rysunkowego” (patrz § 4, ust.2) 

14. Aktywacja konta następuję bezpłatnie, a po okresie jednego roku od założenia konta, następuję trwałe usunięcie konta użytkownika. Nie istnieje możliwość przedłużenia okresu aktywacji konta. Użytkownik po tym okresie może założyć nowe konto. Ma to na celu utrzymywanie w serwisie jedynie profili osób pragnących nawiązać nowe znajomości, a eliminację osób zakładających konto jako formę blogu. 

§ 6 

Blokada i usunięcie konta 

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady.

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż: 

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu; 

b) Użytkownik nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania; 

§ 7 

Reklamacje 

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Konsultantów. 

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. 

§ 8 

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność 

1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 

2. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres Bogdan Król, ul. Zgodna 20, 30-444 Libertów 

§ 9 

Załączniki do Regulaminu

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zasady świadczenia usług odpłatnych w serwisie Dyskoteka.co
2. Tabela opłat i usług serwisu Dyskoteka.co
3. Polityka prywatności serwisu Dyskoteka.co


Kraków, dnia 2012-08-05 r.
f